Planering och konsultverksamhet

Vi erbjuder planerings- och konsulttjänster för specifikation och implementering av programvaruprojekt. Med behovskartläggningen och kravspecifikationen klarlägger och dokumenterar man de centrala egenskaperna hos och kraven för det kommande systemet. Med en längre gående förhandsutredning kan man redan uppskissera det nya systemets funktion och dryfta olika implementeringsalternativ.

Elkome har genomfört hundratals programvaruprojekt för olika branscher inom industrin allt sedan 1986. De levererade systemen omfattar ett brett spektrum. Med hjälp av systemen har våra kunder ökat sin produktion, höjt kvaliteten på de produkter de tillverkar och effektiverat sin verksamhet. Vi axlar gärna ansvaret för leveransen av hela systemet och sörjer för att hela systemet fungerar på avtalat sätt.

Behovskartläggning och kravspecifikation

Implementeringen föregås alltid av specificering och planering. Vi hjälper kunden vid specifikationen och den tekniska planeringen av systemet samt i budgeteringen av projektet. I den enklaste varianten gör vi tillsammans med kunden en behovskartläggning och utarbetar en kravspecifikation för det planerade systemet. Med hjälp av den dokumenterade specifikationen kan man redan skäligen tillförlitligt uppskatta arbetsmängden för att implementera systemet och begära anbud av olika leverantörer.

Kundens tankar och önskemål klarnar ofta i specificeringsskedet, när man blir tvungen att strukturera och dokumentera dem. Det lönar sig att ta med också slutanvändarna i specifikationsarbetet, för det engagerar och motiverar användarna. Idrifttagningen är också effektivare och lättare när användarna har deltagit i planeringen.

Förhandsutredning

Förhandsutredningen går längre än behovskartläggningen och kravspecifikationen och tar vid, där dessa slutar. Ofta uppskisserar man i förhandsutredningen redan systemets uppbyggnad och programvarans funktion. Det kan exempelvis ingå bilder av de planerade funktionslogikerna, programvarans användargränssnitt och rapporter. Om det gäller ett programvaruprojekt, till vilket det ansluter sig mät- och testapparatur, så kan man i förhandsutredningen ta ställning till apparaturval och kopplingar. En välgjord förhandsutredning utgör ett gott underlag vid implementeringen, när projektet kör igång.

Tack vare en omsorgsfullt utarbetad och dokumenterad specifikation är det lätt att genomföra anbudsinfordran för ett system och konkurrensutsättningen av det. Väl uppgjorda dokument minskar onödiga förfrågningar och möjliga missförstånd. Det är lättare att jämföra anbuden, när offerenterna har enhetlig utgångsinformation.

Elkome har under årens lopp utfört en stor mängd olika slags utrednings- och specifikationsarbeten. Vi kan erbjuda specifikationsarbetet till ett konkurrenskraftigt, fast pris.