Kvalitetssäkring av växlar för vindturbiner i produktion och underhåll

Elkome har åt Moventas olika verksamhetsenheter levererat testsystem för växlar till vindturbiner för såväl produktions- som underhållsbruk. Med systemen säkerställs att produkterna är av hög kvalitet innan de levereras till slutkunden.

Ökad produktionskapacitet ökar testbehovet

Elkome on toimittanut testausjärjestelmiä Moventakselle tuuliturbiinivaihteiden testaukseen.

Moventas är den ledande tillverkaren av växlar för vindturbiner i Finland och tredje störst inom sin bransch i världen. Företaget planerar, tillverkar och marknadsför kraftöverföringslösningar och till dem anslutna servicetjänster för energi- och processindustrins behov. Elkome har levererat åt  Moventas olika verksamhetsenheter testsystem för vindturbinsväxlar för att användas i såväl produktion som underhåll. För att säkerställa hög kvalitet är det av primär vikt att testa transmissionen innan den levereras till kunden.

Vibrations- och bullermätningar

Syftet med testsystemet är att utföra provdrift av transmissionen med vissa effektnivåer och rotationshastigheter i enlighet med ett provdriftsprogram, som fastställts för de olika transmissionstyperna. Effektnivåerna kan köras manuellt ett steg i sänder eller så kan de utföras automatiskt med styrning av en på förhand uppgjord sekvensfil. Transmissionernas provdriftssystem baserar sig på regler- och lastmotorerna samt två motkopplade transmissioner. Med en invertermotor drivs två motkopplade transmissioner. Med hjälp av en särskild lastmotor regleras det moment, som tillsammans med rotationshastigheten bestämmer den önskade effektnivån.

Under provdriften utför man vibrations- och bullermätningar på var och en effektnivå samt övervakar funktionen av den transmission som testas och de mellantransmissioner som är kopplade till systemet med hjälp av tryck- och temperatursensorer. Systemet styr och övervakar också smörjmedelsaggregatens funktion samt lagrar oljans partikelhalter. Det finns särskilda larm- och låsningsgränser för var och en storhet som granskas. Om larmgränsen överskrids leder det till en varning i programvarans användargränssnitt och en överskridning av låsningsgränsen startar ett automatiskt stopp av systemet.

Mätapparatur och testprogramvara

För vibrationsmätningarna hör till systemet signalbehandlings- och vibrationsmätningsutrustning samt accelerationssensorer, med vilka man kan utföra vibrationsmätningar på 32 kanaler. Av vibrationen räknas det nyckeltal, som följs under provdriften samt utnyttjas i kvalitetssäkringen.

På transmissionerna utförs också bullerintensitetsmätningar med en bulleranalysator. Mätningarna utförs antingen som 1/3-oktav- eller bredbands-FFT-mätningar i enlighet med den önskade fokuseringen. I slutet av testningen uppgör man en rapport över mätresultaten för att sändas åt kunden.