Testning och kvalitetskontroll

Elkome Software Oy färdigställer kundspecifikt skräddarsydd testprogramvara för kvalitetskontroll av produktionen. Vi har gjort hundratals system för olika branscher inom industrin. Med hjälp av våra testsystem har våra kunder höjt kvaliteten på de produkter de tillverkar samt effektiverat sin tillverkningsprocess.

Automatisering av produkttestningen

En förutsättning för en högkvalitativ och effektiv produktion är automatisering av testprocessen. Sluttestningen av den produkt som tillverkas bör ske snabbt och effektivt. Testningen får inte vara en flaskhals i produktionen, men å andra sidan bör testerna vara tillräckligt heltäckande för att säkra produktens säkerhet och kvalitet. Med automatisk produkttestning säkrar man en snabb och effektiv verksamhet. En automatisk testning som utförs av en maskin håller alltid jämn kvalitet och påverkas inte av testarens humör eller trötthet. Resultaten är alltid tillförlitliga och jämförbara.

Hantering av produktversioner och spårbarhet

I många branscher är det viktigt att hantera och följa produkternas gång från fabriken till slutanvändaren och till slut till återvinning. Lagring av produktparti- eller serienummer i en databas möjliggör spårbarhet. Under tillverkningen kan de delar och komponenter som används vid tillverkningen av produkten registreras i databasen. På samma sätt lagras olika slags kvalitetskontrollmätningar och testresultat av komponenterna och slutprodukten i databasen tillsammans med produktdata. Om det senare uppdagas fel eller problem i produkten, kan man kontrollera om allting stod rätt till under produktionsprocessen och om det har ingått produktpartier som är behäftade med fel i de komponenter som använts.

Eltest – en testprogramvara som är lätt att använda

Eltest är en av Elkome produktifierad programvaruplattform för produktionstestning. Eltest är en klar och flexibel programvara, med hjälp av vilken kunden själv kan utföra sina egna testsekvenser. Nya produktversioner eller tillrättalägganden och ändringar i den produkt som tillverkas kräver också en ändring av testningssekvensen. Med Eltest-programvaran är det lätt att göra de ändringar som krävs och automatisera hela testningen.

Systemintegrering

Testningssystemen integreras i allmänhet i kundens egna produktionsstyrnings- och orderhanteringssystem. Från produktionsstyrningssystemet får man information om den produkt som ska tillverkas och dess optioner. När produkten är färdig, utförs det sluttestning av den. Testningsprogramvaran förmedlar information om testresultaten och den färdigställda produkten tillbaka till ERB-systemet. Integreringen av testningssystemen med kundens ERP-system garanterar att den produkt- och kvalitetsinformation som behövs står till förfogande där den behövs vid var och en tidpunkt.